Vorige

Ondersteuning beroepsuitoefening

Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dit geldt ook voor de dienstverlening aan onze leden. Door onze leden de aandacht te geven, stellen wij hen in staat om te groeien. Maar wat willen we onze leden bieden? En wanneer voldoet dit aan de verwachtingen? Dit is elke dag weer een belangrijke vraag die we als het Register Belastingadviseurs onszelf stellen. Ook in 2019.

Cursusaanbod

Wij bieden een omvangrijk aantal diverse cursussen aan. Door middel van deze cursussen stellen wij je in staat om je verder te laten informeren over een bepaald thema. Dit kan gaan om vakinhoudelijke thema’s als het aangaan van een samenwerkingsverband met de eigen bv. Het kan echter ook gaan over het ontwikkelen van andere essentiële vaardigheden voor het vak, zoals commerciële vaardigheden.

Als we het hebben over ons cursusaanbod, dan kunnen de landelijke studiebijeenkomsten (LSB’s) niet ongenoemd blijven. Deze studiebijeenkomsten worden vier keer per jaar op diverse locaties georganiseerd. Deze zijn zonder meerprijs inbegrepen in het lidmaatschap van het RB. De bijeenkomsten zijn ook in 2019 weer massaal door onze leden bezocht.

Bureau Vaktechniek

Het belangrijkste “wapen” van de belastingadviseur is zijn vakkennis. Door een gedegen vakkennis kan de belastingadviseur uitblinken in zijn vak. Bureau Vaktechniek heeft de kennis in huis om je met raad en daad bij te staan bij je beroepsuitoefening. Onderstaande voorbeelden laten zien wat het bureau voor je doet.

Op het gebied van belangenbehartiging heeft Bureau Vaktechniek zich bijvoorbeeld bezig gehouden met AVG-problematiek inzake het Wwft-convenant met het Bureau Financieel Toezicht. Dit heeft ervoor gezorgd dat er geen Wwft-audits meer zijn uitgevoerd. Wel is het continu onderwerp van gesprek is geweest tussen de vereniging en BFT.

Ook heeft het bureau in samenwerking met de Commissie Wetsvoorstellen commentaar geleverd op het Belastingplan. Deze commentaren worden ingediend bij het ministerie van Financiën en de Tweede Kamer. Ook dit jaar is bij de behandeling van het Belastingplan in het Parlement meermaals verwezen naar de opmerkingen en vragen uit het commentaar van het RB.

Daarnaast wordt in samenwerking met de specialistengroepen en de Commissie Wetsvoorstellen veelvuldig commentaar geleverd op concept-beleidsbesluiten en internetconsultaties. In 2019 is bijvoorbeeld input geleverd op het Wetsvoorstel minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring en de Leaseregeling.

In 2019 is ingezet op samenwerking met de diverse specialistengroepen voor het vormen van een flexibele schil rondom Bureau Vaktechniek. Hierdoor is meer specialistische kennis voorhanden om fiscale ontwikkelingen sneller te duiden. Er is een specialistengroep op het gebied van:

  • Btw;
  • Estate Planning;
  • Formeel Belastingrecht;
  • Internationaal Belastingrecht;
  • Loonheffingen;
  • Toekomstvoorzieningen.

Ook is in 2019 oproep onder de leden gedaan om twee nieuwe specialistengroepen op te richten: een specialistengroep Vastgoed en een specialistengroep Bedrijfsfiscalisten. Na uitvraag onder de leden is besloten dat het besluit tot oprichting van deze specialistengroepen wordt doorgeschoven naar 2020.

In 2019 is door het bestuur tevens de Commissie Aangiftesoftware in het leven geroepen. Deze Commissie is ontstaan na een discussie over aangiftesoftware op RB-plaza en bestaat uit leden die zich hebben aangemeld naar aanleiding van een oproep op RB-Plaza. In het overleg dat in 2019 heeft plaatsgevonden is uitleg gegeven over de uitkomsten van het onderzoek ‘aangiftesoftware’ dat in opdracht van het Register Belastingadviseurs is uitgevoerd. Er is afgesproken dat er een vervolgonderzoek naar aangiftesoftware, al dan niet met andere belangenorganisaties, wordt uitgevoerd. Dit wordt in 2020 verder actief opgepakt. Daarnaast ondervinden leden op dit moment nadelen op het moment dat ze migreren naar een andere aanbieder van aangiftesoftware. Dit is onderwerp van het public affairs plan waar ook in 2020 uitvoering aan wordt gegeven.

Ten slotte is Bureau Vaktechniek ook in 2019 aanwezig geweest bij de bijeenkomsten van de CFE Tax Advisers Europe, waar het onder andere ging over fiscale onzekerheid in grensoverschrijdende handel, de Mandatory Disclosure Rules en technologische ontwikkelingen binnen de fiscaliteit.

Het Register

Ons verenigingsblad, Het Register, wordt in eigen beheer uitgegeven. In Het Register staan kennisoverdracht en praktijkinformatie centraal. Het vakblad bevat naast vaste rubrieken als de Column, Het Interview en Jurisprudentie & Wetgeving, een katern Verenigingsnieuws. Het Register verschijnt zes keer per jaar en wordt per post aan leden en relaties toegezonden. Het vakblad is daarnaast voor iedereen digitaal beschikbaar op rb.nl. Middels dit blad willen we je inhoud bieden, maar ook je betrokkenheid met het RB vergroten. Het blad vormt hiermee een mooie schakel tussen jou en het RB.

Modellenbank

Samen met Bol Juristen hebben we een databank met juridische modelovereenkomsten ontwikkeld, toegespitst op het privaatrecht. Deze databank wordt continu aangepast en uitgebreid. Hierin staan de wensen van onze leden centraal. De modellen kunnen direct worden gebruikt in de adviespraktijk. Bol Juristen houdt de databank actueel en is bereikbaar voor inhoudelijke vragen van leden.

Daarnaast bieden wij ook fiscale modellen aan. Dit varieert van een aangiftebrief voor een aangifte inkomstenbelasting tot een voorovereenkomst voor de oprichting van een bv. Ook op dit gebied staan wij open voor de wensen van onze leden. Op deze manier komen we samen tot een modellenbank die toegevoegde waarde biedt.

Notities

Ook in 2019 was er voor jou een groot aantal vakinhoudelijke notities beschikbaar. Deze notities zijn te vinden op RB-plaza en belichten zeer diverse fiscale onderwerpen. Voorbeelden zijn de notitie over de informatiebeschikking en over de kleine ondernemersregeling. In deze notities komen historische aspecten aan bod, maar ook formele en praktische aspecten. Ze worden met grote regelmaat aangevuld door onze fiscalisten.