Vorige

Voorwoord

Het valt niet mee om na ruim een maand coronacrisis een voorwoord te schrijven ten behoeve van het jaarverslag 2019. De tijdsbesteding en gedachten worden immers beheerst door de actuele problematiek die zich in Nederland en de rest van de wereld voltrekt. Wat er nog resteert, gaat naar de toekomst. En die ziet er niet geheel rooskleurig uit, zeker niet de nabije toekomst en over de rest heerst nog veel onzekerheid.

Ondanks de intelligente lockdown werken ons bureau en alle aan onze vereniging verbonden personen gemotiveerd verder. We doen dat voornamelijk vanuit huis en gebruiken andere middelen. Dit stelt ons in staat om te regelen wat er geregeld moet worden. Ook staan we in nauw contact met onze leden om hen te helpen bij hun beroepsuitoefening, met actuele informatie over de noodmaatregelen van de overheid en het onderhouden van hun vakkennis.

Toch is enige reflectie over 2019 op zijn plaats, want de werkbare positie waarin we ons als vereniging nu bevinden, vloeit deels voort uit besluitvorming rondom het Strategisch Plan 2019-2022. Zo zijn we eind 2019 met ons bureau naar Den Haag verhuisd. Dit is allemaal volgens plan verlopen. De enige keerzijde van de medaille is dat we een groot deel van onze medewerkers zijn verloren. En daarmee helaas ook verlies van kennis en ervaring. Gelukkig was dat voorzien en hebben we maatregelen genomen die er voor hebben gezorgd dat de continuïteit van alle service en werkzaamheden geen moment in gevaar is geweest. Ondanks dat we hier en daar wat steken hebben laten vallen, kunnen we inmiddels vaststellen dat we weer beschikken over een nagenoeg complete ploeg medewerkers. Een ploeg die ‘as we speak’ gemotiveerd en enthousiast aan de slag is voor onze leden en het mkb.

Verder is 2019 het jaar geweest waarin we voor het eerst interactieve webinars hebben georganiseerd in aanvulling op de fysieke landelijke studiebijeenkomsten. Dat bleek onmiddellijk een succes! En dat succes heeft aan de basis gestaan voor de oplossingen die we nu hebben uitgerold. We zijn in staat om de fysieke bijeenkomsten in deze coronacrisis digitaal door te laten gaan. Dit biedt ook perspectieven voor de algemene ledenvergadering. Deze kan in fysieke vorm niet plaatsvinden vanwege de coronacrisis. Echter, met de opgedane kennis en ervaring met interactieve webinars, met soms wel 1.500 deelnemers, kunnen we wel een digitale ALV organiseren. We laten ons dus niet beperken door de situatie en zijn gericht op oplossingen en mogelijkheden.

Eerder genoemde webinars zijn mede de aanleiding geweest voor het besluit om het PE-reglement nog eens goed tegen het licht te houden. Ook dat besluit is met de vaststelling door het bestuur van een nieuw reglement op 15 april 2020 tot uitvoering gebracht. Het reglement voorziet nu in ruimere mogelijkheden om PE-punten te vergaren met onder meer webinars. Daarnaast zijn er -mede op verzoek van onze leden- aanpassingen in het PE-reglement uitgevoerd die de leesbaarheid en de eenduidigheid vergroten.

In 2019 is in het strategisch plan 2019-2022 de basis gelegd voor een verdere uitrol van besluiten uit 2017 om het beroep van belastingadviseur toekomstbestendig te maken. Een uitrol die deels nog in bewerking is, deels al operationeel is en deels al afgewikkeld is. Het voert hier te ver om al die zaken te benoemen, maar twee zaken die inmiddels bijna operationeel zijn, wil ik toch benoemen. Dat zijn onze nieuwe website en ons Fiscaal Kenniscentrum. Twee gezichtsbepalende zaken waar je binnen het fiscale domein straks niet omheen kan en waar we echt trots op zijn!

Tot slot: de heer Burkink is in 2019 afgetreden als bestuurslid; zijn bestuurstermijn zat er op. Dit gold ook voor de voorzitter van de Jongerencommissie, de heer Reijnders. De heer van Meijgaarden heeft het voorzitterschap overgenomen en consolideert de inbreng van deze belangrijke doelgroep binnen de vereniging.

We wensen je veel succes en sterkte voor het lopend jaar!